Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου έχει ως στόχο να σας ενημερώσει σχετικά με τις  πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς όταν επισκέπτεστε τον παρόντα ιστότοπο,  τον τρόπο με τον οποίο αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν, τον τρόπο με τον οποίο  μπορείτε να ελέγχετε τη χρήση και τη γνωστοποίηση των πληροφοριών που σας  αφορούν καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την προστασία των πληροφοριών  αυτών. H παρούσα Πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης, οι  οποίοι ενσωματώνονται δι’ αναφοράς. 

Το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) Epiplochoros, το οποίο εδρεύει στην Τούμπα  Θεσσαλονικής, επί της οδού Αθηναγόρα 2 (εφ’ εξής «Epiplochoros») ως υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ενημερώνει εσάς ως πρόσωπο το  οποίο τα εκάστοτε προσωπικά δεδομένα αφορούν (εφ’ εξής το «Υποκείμενο») το  οποίο επισκέπτεται/χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα www.epiplochoros.gr (εφ’ εξής  «Ιστότοπος») ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διέπεται από την  ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία που ισχύει για τη συλλογή, χρήση και  αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς (εφ’ εξής το «Εφαρμοστέο  Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων», συμπεριλαμβανομένου του Ν.  4624/2019 (εφεξής ο «Νόμος») και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που ψηφίστηκε την 27η Απριλίου 2016 και τέθηκε 

σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018 (εφεξής ο «GDPR»), καθώς και από τις σχετικές  αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων  Προσωπικού Χαρακτήρα. 

1. Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται το Epiplochoros 

Το Epiplochoros διασφαλίζει τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των  δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες  που ταυτοποιούν άμεσα ή έμμεσα το Υποκείμενο ιδίως μέσω αναφοράς σε  αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου (e-mail), κλπ. Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα τα οποία  συλλέγονται είναι τα απολύτως απαραίτητα για την υλοποίηση της αιτούμενης από το  Υποκείμενο ενέργειας. 

Το Υποκείμενο εξασφαλίζει ότι τα παρεχόμενα προσωπικά δεδομένα είναι ορθά και  ακριβή και δεσμεύεται να ειδοποιεί το Epiplochoros για οποιαδήποτε αλλαγή ή  τροποποίηση σε αυτά. Οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί στο Epiplochoros ή  σε οποιονδήποτε τρίτο μέσω κοινοποίησης λανθασμένων, ανακριβών ή ελλιπών  πληροφοριών στη φόρμα επικοινωνίας είναι αποκλειστική ευθύνη του Υποκειμένου.  

2. Χρήση του ιστότοπου από ανήλικους 

Σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 1 εδ. α) του Κανονισμού σε  συνδυασμό με το άρθρο 21 του Νόμου, ανήλικοι κάτω των δεκαπέντε (15) ετών  απαγορεύεται να μας γνωστοποιούν μέσω του Ιστότοπου προσωπικά τους  δεδομένα, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της/του κηδεμόνα τους. Ζητάμε από  τα πρόσωπα αυτά να μην υποβάλουν πληροφορίες σε μας. 

3. Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων 

Το Epiplochoros ή/και οι εκτελούντες την επεξεργασία, ενεργώντας κατ’ εντολή και  για λογαριασμό του συλλέγουν, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούν προσωπικά  δεδομένα του Υποκειμένου, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις και την  παρούσα ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα. Σκοπός της συλλογής και της  επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η επικοινωνία του Epiplochoros με  το Υποκείμενο για την εξυπηρέτηση του αιτήματος που έχει αποστείλει μέσω της  φόρμας επικοινωνίας ή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που  περιλαμβάνονται στην ενότητα «Επικοινωνία». Περαιτέρω, σκοπό αποτελεί η  καλύτερη δυνατή διεκπεραίωση των συναλλαγών του e-shop του Epiplochoros,  δηλαδή η ολοκλήρωση της παραγγελίας, η πληρωμή των προϊόντων και η αποστολή  τους στους πελάτες-Υποκείμενα. Το Epiplochoros συλλέγει και επεξεργάζεται  προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς  και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των  σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι  περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή  και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση. 

Συγκεκριμένα, αυτός ο Ιστότοπος συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικές  πληροφορίες για τους ακόλουθους λόγους: 

Παρακολούθηση επισκεψιμότητας ιστότοπου 

Όπως οι περισσότεροι ιστότοποι, έτσι και αυτός, χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics για να παρακολουθεί την δραστηριότητα των χρηστών. Χρησιμοποιούμε  αυτά τα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν  τον Ιστότοπό μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν  και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας και για να δούμε την πορεία τους μέσα στον  Ιστότοπο. Παρόλο που η Google Analytics καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική  θέση, η συσκευή, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό 

σύστημα του Υποκειμένου, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν κάνει το  Υποκείμενο προσωπικά γνωστό σε εμάς.  

Σύνδεσμοι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

Σε περίπτωση που το Υποκείμενο επιλέξει να επικοινωνήσει μαζί μας  χρησιμοποιώντας κάποιο σύνδεσμο ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, κανένα από τα  δεδομένα που παρέχει δεν θα αποθηκευτεί από αυτόν τον Ιστότοπο χωρίς την  συγκατάθεση του, ούτε θα μεταβιβαστεί ή υποβληθεί σε επεξεργασία από  οποιονδήποτε τρίτο φορέα επεξεργασίας δεδομένων. Αντίθετα, τα δεδομένα που θα  μας σταλούν, προστατεύονται από το πρωτόκολλο ασφαλείας TLS (Transport Layer  Security), που σημαίνει ότι το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  κρυπτογραφείται πριν να αποσταλεί μέσω του διαδικτύου. Το περιεχόμενο του  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς μας  υπολογιστές και συσκευές. 

Αθροιστικά δεδομένα

Συγκεντρώνουμε επίσης πληροφορίες με αυτόματο τρόπο, για λόγους διαχείρισης  συστήματος και για λόγους στατιστικούς, με σκοπό να αξιολογήσουμε τις προτιμήσεις  των χρηστών και να βελτιώσουμε το δικτυακό μας τόπο.  

➢ Τύπος Βrowser: Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις  browser που χρησιμοποιούν οι χρήστες μας, συμπεριλαμβανομένης της  έκδοσης. Αυτό μας βοηθάει να προσαρμόζουμε το περιεχόμενο στις ανάγκες  των χρηστών μας. 

➢ Λειτουργικό Σύστημα: Συγκεντρώνουμε πληροφορίες για το λειτουργικό  σύστημα το οποίο χρησιμοποιούν οι χρήστες μας, ώστε να διασφαλίσουμε ότι  το περιεχόμενο είναι διαθέσιμο στους περισσότερους χρήστες. 

➢ Internet Protocol Addresses (IP): Το Πρότυπο του Internet (ΙΡ) είναι ένας  αριθμός ο οποίος αποδίδεται αυτόματα στον υπολογιστή σας κατά την  πλοήγησή σας στο Διαδίκτυο. Οι υπολογιστές που σας παραδίδουν τις  ιστοσελίδες μας, αναγνωρίζουν αυτόματα το δικό σας υπολογιστή από το δικό  του Πρότυπο Internet. 

4. Χρόνος τήρησης των δεδομένων 

Τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για  την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής και επεξεργασίας τους (βλ.  παράγραφο υπ’ αριθμόν 3), και διαγράφονται με ασφαλή τρόπο μετά το πέρας  αυτής, εκτός εάν προβλέπεται η συνέχιση της τήρησής τους από την κείμενη  νομοθεσία. 

5. Ασφάλεια των δεδομένων 

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από το Epiplochoros διεξάγεται  με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Το Epiplochoros λαμβάνει όλα τα  κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την  προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση,  απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. 

6. Παραβιάσεις δεδομένων 

Δεσμευόμαστε ότι σε περίπτωση παραβίασης της βάσης δεδομένων αυτού του  Ιστοτόπου ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου φορέα επεξεργασίας δεδομένων θα  ενημερώσουμε τα υποκείμενα καθώς και την Αρχή Προστασίας Δεδομένων  Προσωπικού Χαρακτήρα εντός 72 ωρών από την παραβίαση. 

7. Αποδέκτες των δεδομένων 

Αποδέκτης των προσωπικών σας δεδομένων είναι το ίδιο το Epiplochoros καθώς και  οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό του Epiplochoros.  

Το Epiplochoros εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση ή διάθεση  των προσωπικών δεδομένων του Υποκειμένου σε τρίτους για οποιοδήποτε σκοπό ή  χρήση. Ωστόσο, διατηρεί το δικαίωμα να κοινοποιήσει πληροφορίες που αφορούν  στο Υποκείμενο, εάν η νομοθεσία εισάγει αντίστοιχη σχετική υποχρέωση ή εάν η 

κοινοποίηση αυτή απαιτείται από δικαστική απόφαση, εισαγγελική διαταγή ή  παραγγελία ή απόφαση άλλου προσώπου ή διοικητικού οργάνου με εκ του νόμου  αρμοδιότητα να υποχρεώσει την αποκάλυψη τέτοιων πληροφοριών. 

8. Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό του Epiplochoros 

Το Epiplochoros χρησιμοποιεί τρίτους παρόχους υπηρεσιών (λ.χ. παρόχους web  hosting, μεταφορικές εταιρίες, νομικούς συμβούλους και λογιστές) για να  διαχειρίζονται μία ή περισσότερες πτυχές των δραστηριοτήτων του,  συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας προσωπικών πληροφοριών. Όταν κάνουμε  χρήση μια εξωτερικής εταιρίας ή συνεργάτη, χρησιμοποιούμε συμβατικές δεσμεύσεις  και άλλα κατάλληλα μέσα για να εξασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα του  Υποκειμένου χρησιμοποιούνται με τρόπο που να συνάδει με την ισχύουσα  νομοθεσία και την παρούσα Πολιτική. 

9. Χρήση Cookies 

Το Epiplochoros χρησιμοποιεί cookies, ώστε να αναλύσει την συμπεριφορά των  επισκεπτών, να διαχειριστεί τον Ιστότοπο, να παρακολουθήσει τις προτιμήσεις του  χρήστη και να συγκεντρώσει πληροφορίες για τον χρήστη. Αυτό γίνεται, προκειμένου  να προσωποποιήσει την εμπειρία του κάθε Υποκειμένου. Χρησιμοποιούμε cookies 

για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης και για την παροχή εξατομικευμένων  ιστοσελίδων, ώστε ο Ιστότοπος να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα  ενδιαφέροντά του κάθε Υποκειμένου. Με τον τρόπο αυτό, ο Ιστότοπος θυμάται τις  ενέργειές και τις προτιμήσεις του Υποκειμένου (όπως προτιμήσεις απεικόνισης,  γλώσσα κλπ.) για ένα χρονικό διάστημα, ώστε το Υποκείμενο να μην χρειάζεται να  εισάγει τις προτιμήσεις αυτές εκ νέου κάθε φορά που επισκέπτεται την πλατφόρμα,  εκτός εάν το επιθυμεί. 

Για αναλυτικότερες πληροφορίες για τα cookies που συλλέγουμε, δείτε την Πολιτική  Cookies. 

10. Σύνδεση με δικτυακούς τόπους τρίτων 

Οποιαδήποτε διασύνδεση του Ιστότοπου μέσω ειδικών υπερσυνδέσμων (links,  hyperlinks, banners) με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο τρίτων μερών δεν  συνεπάγεται την εκ μέρους του Epiplochoros ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης για  την πολιτική που ακολουθείται στο διαδικτυακό αυτό τόπο σχετικά με την προστασία  και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων. Το Υποκείμενο θα πρέπει να φροντίζει  το ίδιο να ενημερώνεται για την προστασία και διαχείριση των δεδομένων του από  τους ανωτέρω δικτυακούς τόπους. 

11. Δικαιώματα Πρόσβασης, Διόρθωσης και Διαγραφής 

Το Υποκείμενο έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής  («δικαίωμα στη λήθη»). Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στην διεύθυνση info@epiplochoros.gr από τη  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της οποίας υποβλήθηκε το αρχικό  email, ώστε να γίνει η ταυτοποίηση του Υποκειμένου.

Εναλλακτικά, το Υποκείμενο μπορεί να απευθύνεται στις εγκαταστάσεις του φυσικού  καταστήματος του Epiplochoros, στην Φιλίππου 27 στην Θεσσαλονίκη και στο  τηλέφωνο 2316 015799. Κατά τη διαδικασία αυτή το Epiplochoros μπορεί να ζητήσει  στο Υποκείμενο να επαληθεύσει την ταυτότητά του προτού μπορέσει να ικανοποιήσει  το αίτημά του. 

12. Επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

Στην περίπτωση που το Υποκείμενο θεωρεί ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η  προστασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να προσφύγει στην Αρχή  Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στα κάτωθι στοιχεία:  

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  

https://www.dpa.gr/polites/katagelia_stin_arxi

Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα  

Τηλέφωνο 210 6475628  

E-mail: complaints@dpa.gr 

Επειδή η παρούσα ενημέρωση και οι εμπεριεχόμενοι σε αυτή όροι προστασίας των  δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να τροποποιηθούν, το Υποκείμενο  πρέπει τακτικά να ενημερώνεται για το περιεχόμενο της παρούσας και να ελέγχει για  τυχόν αλλαγές. 

Τελευταία ενημέρωση: 10.05.2021